איסור חדש

מאמרים

איסור אכילת 'חדש'

מהו איסור חדש? בזמננו, שבית המקדש חרב וקרבן העומר אינו קרב, אסור מן התורה לאכול מהתבואה החדשה עד סופו של יום ט"ז בניסן....

הרב יצחק דביר

מאמרים

איסור 'חדש' בארצנו בזמן הזה - סקירה

ל פי נתוני הלמ"ס, כיום 99% מתצרוכת החיטה במדינת ישראל מיובאת מחו"ל, וכ-1% ממנה מתוצרת הארץ. לשם מניעה של אכילת איסור...

הרב אייל בן דוד

מאמרים

קציר העומר בזמן הזה – תגובה

בדבר שאלה מדוע לא נקצור את העומר גם בזמן הזה, לא ירדתי לסוף דעתו, על איזה 'קציר עומר' הוא מדבר? לצערנו, אין לנו בית מקדש...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קציר העומר בזמן הזה

אין קוצרים את העומר בליל ט"ז בניסן, למרות שיכול להתיר את הקציר הרגיל של שאר התבואה, מחשש שמא יאמרו: 'קידשו את העומר'

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

היתר חדש מיין ושמן במקדש

האם הבאת עומר בפסח ושתי הלחם בשבועות קובעים אף לגבי יין ושמן לנסכים ומנחות וגורמת לאסור הבאתם קודם שבועות, או שאין עומר...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

איסור”חדש” בארצנו בזה"ז- סקירה

כדי להבין באלו מוצרי מזון יש חשש איסור "חדש" בארץ ישראל בשנים אלו, יש צורך לידיעת גופי ההלכות, הגידול החקלאי, ודרכי...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

קצירה לתחמיץ לפני העומר

נהוג לקצור שעורה לצורך הכנת תחמיץ לבהמות כשהתבואה עדיין לא הבשילה. השעורה מגיעה לשלב זה לפני פסח. והשאלה היא: האם מותר...

הרה"ג יעקב אריאל

מאמרים

איסור "חדש" בימינו

איסור "חדש" הוא איסור אכילה מן התבואה החדשה וכל היוצא ממנה, עד לאחר הנפת העומר בזמן שבית המקדש היה קיים, או בזמן מקביל...

  • 1
  • 2