ארץ ישראל כללי

מאמרים

מצוות התלויות בארץ

"מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות...

הרב נעם חיים כהן

מאמרים

''בבואכם - בביאת כולכם''

ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים...

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ

<p>מצוות הארץ קושרות&nbsp;את היהודי&nbsp;בעבותות אהבה לאדמה ולריאליה הארצית מבלי להפחית כמלא נימה מן החזון...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

במצוות התלויות בארץ מרן הב"י הכריע כדעת הרמב"ם מלבד במקום שנהגו שלא כמותו או כשרוב הראשונים לא הסכימו לדעתו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

לשוב אל הארץ ואל מצוותיה

מצוות התלויות בארץ, הם הביטוי היותר גדול לשיבת ישראל לארצו, אחרי אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים להם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

כיצד נקבעת מסורת הפסיקה במצוות התלויות בארץ? לפני כן יש לדון במסורת הפסיקה בנושאי ההלכה האחרים, וכמו מי נהוג לפסוק בהם.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

תנאי גידול לא נאותים- צער בעלי חיים?

האם יש צער בעלי חיים בגידול חיות במשק החקלאי המודרני? הרב דוד אייגנר, מרבני מכון התורה והארץ, נשאל מה עמדת ההלכה בנושא

הרב דוד אייגנר

מאמרים

קרבה שנת הטבע

המספר שבע מציין את המחזור הטבעי, שבעת ימי בראשית עם השבת בשיאם. שנת השמיטה היא שנת החזרה אל הטבע, אל הטבע האנושי,...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

יהדות ואקולוגיה

ניתן לומר שיש לנו כיהודים מאמינים אחריות ייחודית באשר לנושא האקולוגי. יהודים שומרי מצוות צריכים להיות ערים יותר לכל...

הרה"ג יעקב אריאל

toraland whatsapp