ארץ ישראל כללי

מאמרים

מצוות התלויות בארץ

"מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות...

הרב נעם חיים כהן

מאמרים

''בבואכם - בביאת כולכם''

ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים...

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ

<p>מצוות הארץ קושרות&nbsp;את היהודי&nbsp;בעבותות אהבה לאדמה ולריאליה הארצית מבלי להפחית כמלא נימה מן החזון...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

במצוות התלויות בארץ מרן הב"י הכריע כדעת הרמב"ם מלבד במקום שנהגו שלא כמותו או כשרוב הראשונים לא הסכימו לדעתו...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

פסיקה במצוות התלויות בארץ

כיצד נקבעת מסורת הפסיקה במצוות התלויות בארץ? לפני כן יש לדון במסורת הפסיקה בנושאי ההלכה האחרים, וכמו מי נהוג לפסוק בהם.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

לשוב אל הארץ ואל מצוותיה

מצוות התלויות בארץ, הם הביטוי היותר גדול לשיבת ישראל לארצו, אחרי אלפיים שנות גלות. המצוות אשר לא היינו מורגלים להם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

נטיעת כרמים כמצוות ישוב ארץ ישראל

יש לברר האם גם בנטיעת כרם יין יש את כל המעלות של ישוב ארץ ישראל ע"י נטיעת עצי פרי, או שמא יש בנטיעת כרם יין צדדים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

פיצויים על הפקעת קרקעות

"ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה... ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

פיצויי מפגעי ממון וסביבה

"מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו". האם עליו לפצות את "זה" שהוא בעל הכרם ואת "זה" שהוא בעל השדה- אלה שממונם נפגע...

הרב יהונתן שמחה בלס