משנה וארץ

מאמרים

משנה וארץ: חרש כבר-דעת

המשנה מגדירה כלל התקף לחלקים רבים בש"ס, לפיהם חרש-אילם נחשב כמי שאין לו דעת. במאמר ננסה בעז"ה לללמוד על החרשות והגורמים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שינוי בפירות שביעית

אין לטפל ולשמר פירות שביעית כמקובל בשאר שנים. משנתנו מונה שינויים שיש לבצע בטיפול בתאנים, ענבים וזיתים. במאמר מבוארים...

הרב יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שני כללים בשביעית ושתי גרסאות במשנה

מגירסת המשניות שלפנינו משתמע כי הן עוסקות בצמחים הראויים למאכל אדם, בהמה או צביעה. אם אין הם מתקיימים בארץ – יש להם...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: שלב ההיתר באכילת זיתים בשביעית – הבאת שליש

חכמים למדו שאין לאכול פירות שביעית אלא כשהגיעו לרמה בה מקובל להשתמש בהם גם בשנים האחרות. לגבי הזיתים מפורטים שלושה שלבים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: מדרגות בגאיות

משנתנו עוסקת בבניית מדרגות ערב שביעית ובשביעית. לדעת הר"ש מדובר במדרגות היורדות למקום קיבוץ המים, ולדעת הראב"ד ויתכן שגם...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: חריש בערב שביעית

פרקים א וב במסכת שביעית מכילים הלכות רבות הנובעות מדין 'תוספת שביעית'. אחד הדינים המרכזיים הוא הגבלת זמן החריש ערב...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: זהותו של שור הבר

במאמר ניגע על קצה המזלג באפשרויות השונות לזיהויו של שור הבר של המשנה.

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: מיני זרעים בכרם

המשנה מונה שלושה מיני צמחים שמצויין לגביהם כי הם אינם כלאים בכרם. במאמר נסקור בעז"ה אמירה זו, נעמת אותה עם אמירות אחרות,...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: הרחקות בכרם

בגפן יחידית יש להרחיק שלושה או שישה טפחים, ואילו בכרם – ארבע אמות. מהי הסיבה לחומרה של כרם? הסבר אחד הוא גודל הכלים...

יואל יעקובי

toraland whatsapp