משנה וארץ

מאמרים

משנה וארץ: כלאים בסמיכת חרדל וחריע

משנה זו עוסקת בהיתר ובאיסור של זריעת חרדל או חריע בסמיכות לסוגי גידולים שונים. משום מה המשנה איננה מפרטת מדוע אסור לזרוע...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: הזאב והכלב

הדמיון בין הזאב לכלב, הנובע ממטען גנטי כמעט זהה והיותם תתי מינים של אותו מין, עדיין לא מונע את הגדרתם כמינים נפרדים...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: פירות גוי ופירות כותי

הבדלים בין טבל של גויים לטבל של כותים הם לדעת הרמב"ם מתקופה קדומה שבה כותים נחשבו מעולים מגויים. כיום, אומר הרמב"ם, דינם...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: בנות שקמה מוסטפות

בירושלמי נחלקו האם רשימת הפטור היא רק מדמאי או גם מטבל ודאי. ר' יוחנן סובר שטעם הפטור הוא בגלל שחזקת פירות אלו מההפקר,...

יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: זית הנטופה

מהו זית הנטופה הנזכר במסכת פאה? האם השם בא ללמד על אופי מסויים או מיקום גאוגרפי גרידא? האם מדובר בסוג עץ משובח, או שמא...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: כובעות, כומסאות חררה ועומרים

מתי ננהגת מצוות השכחה והיכן היא מוזכרת במשנה? מהם 'כינוס סופי' ו'כינוס זמני' ובאלו מקרים העימור אליהן אינו יוצר שכחה?...

הרב יואל יעקבי

מאמרים

משנה וארץ: גלגול בטופח

מה 'טופח' והאם מותר לגלגל בו למרות הנזק לעניים? שתי סיעות עיקריות בפירוש המשנה לכך. להלכה לא הזכיר הרמב"ם ב'משנה תורה את...

הרב יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: אמהות של בצלים

מהי ההגדרה ההלכתית של 'אמהות של בצלים', עליהם מדברת המשנה במסכת פאה? ובאיזה שם אנו מכירים אותם כיום? וגם, על דרכי הרבייה...

יואל יעקובי

מאמרים

משנה וארץ: מיהו איסטניסט

מיהו איסטניס? על מקורה היווני של המילה ועל המציאות הביולוגית המאפשרת את אחד ממובניו של האיסטניס – מצונן

יואל יעקובי

toraland whatsapp