דין התרומה

מאמרים

נתינת תרומה לכהן בזמן הזה

תרומה גדולה ותרומת מעשר, בין טמאות בין טהורות, נקראות 'קודש' ושייכות לכהנים לשימושם האישי, לבני ביתם, לעבדיהם הכנעניים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

כילוי יבול תרומה במגזר הציבורי

במדינת ישראל מופרשות בכל שנה תרומה ותרומת מעשר בכמות של כ 60 אלף טון של פירות וירקות. מעבר לקושי הנפשי בהפסד פירות רבים...

הרב יצחק דביר

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית

מהו הדין בהפרשת תרומות ומעשרות במקום בעל הבית? ומהו הדין בהפרשת חלה?

הרב שמואל דוד

מאמרים

תרומה שנרקבה

תרומה שנרקבה, מתי קדושתה פוקעת ממנה? מה הדין בתרומה טהורה ומה הדין בתרומה טמאה?

הרב ע​זריאל אריאל

מאמרים

הפרשה מראש כאשר הבעלים מתחלפים

מה דינו של שליח להפרשה המקבל מינוי משני הבעלים: הראשון והשני. האם מינוי כפול זה יאפשר לו להפריש תרו"מ מבלי להתחשב בהחלפת...

הרב עזריאל אריאל

מאמרים

בענין "שייריה ניכרין"

מה הדין במפעל לעניין תרומות ומעשרות, כאשר חלק מהחקלאים מפרישים וחלקם אינם עושים כן ונמצא שיש בבית האריזה חיוב ופטור.

הרב שאול ישראלי זצ"ל

מאמרים

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק ב'

למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין מוקף...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דין "מוקף" בזמן הזה - חלק א'

למדנו במשנה שהחתיכה או הפרי שמיועדים לתרומה גדולה, צריכים להיות סמוכים וקרובים לשאר הפירות. ישנם מקורות נוספים לדין...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

דיני תרומות ומעשרות

דינים בעניין תרומות ומעשרות מאת הראשל"צ הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

הראשון לציון הרה"ג מרדכי אליהו זצ"ל

  • 1
  • 2
toraland whatsapp