פורים

מאמרים

קריאת מגילה בבידוד

מה יעשה מי שבבידוד בפורים ואינו יכול לצאת לשמוע את קריאת המגילה? האם יוכל לצאת ידי חובה דרך הזום או הטלפון? הרב יעקב...

הרב יעקב אריאל

מאמרים

ברכות המגילה ו'שהחיינו' בלילה וביום

האם יש לברך 'שהחיינו' גם בעת הקריאה ביום? מחבר המאמר מברר ע"פ הלכה את מעמדו ומעלתו של יום הפורים.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשע"ט

שווי מחצית השקל כיום

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מחצית השקל לשנת תשע"ח

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

שווי מחצית השקל כיום שנת תשע"ז

נוהגים לתת צדקה בחודש אדר 'זכר-למחצית-השקל' שהיו נותנים באדר לצורך קרבנות הציבור. מה שווי מחצית השקל כיום ואיך מחשבים...

יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

מנות הלוי

מדוע נאמר ויעש המלך משתה גדול ולאחר מכן נאמר את משתה אסתר, מדוע נאמר "לאסתר "החרש תחרישי בעת הזאת , "בלילה ההוא נדדה שנת...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

איגרת לפורים

מחצית השקל והשווי שלה כיום, מצוות קדושת שביעית במשלוחי מנות ודין הפרשת חלה במשלוחי מנות אותם אנו מקבלים.

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שווי מחצית השקל לשנת תשע"ו

מחצית השקל לשנת תשע"ו- מהמחלוקת בהלכה ועד ההלכה לימינו.

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

עיבור השנה בארץ ישראל

נראה לומר שיש לעיבור השנה ייחוד משלו, ודווקא בהקשר לעיבור שמרו חכמי ארץ א"י מכל משמר שישאר בתחום סמכותם ואחריותם הבלעדי

הרב יואל פרידמן