פורים

מאמרים

פורים - לחלוק כבוד לארץ ישראל

מדוע אין אומרים הלל בחג פורים? מחבר המאמר פורס את שלושת הסיבות שמזכירה הגמרא במסכת מגילה.

הרב יהודה זולדן

מאמרים

פורים - נצחיות ושלמות התורה

חגי דרבנן מציינים לנו ניסים שארעו לאבותינו, בינהם גם פורים. אעפ"כ נראה שחז"ל ייחסו חשיבות מיוחדת לחג הפורים יותר מאשר...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הערות במצוות שקלים

בלמדי בש"ק משפטים פ' שקלים, הלכות שקלים להר"מ ז"ל

האדר"ת זצ"ל

מאמרים

משום כבודה של ארץ ישראל

מדוע קבעו ימים טובים שונים בערים המוקפות חומה מהערים שאינן מוקפות חומה, והלא כנגד גזרתו של אותו רשע "ישנו עם אחד מפוזר...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

לְהִקָּהֵל וְלַעֲמֹד עַל נַפְשָׁם

"לעמוד על נפשם" אינו רק להציל את הנפש כדי שתישאר קיימת, אלא לתקן תקנה עמידה לנפש שלא תוזק גם להבא. מרדכי ואסתר בנו תקומה...

הרב דורון ותקין

מאמרים

משמחים ושמחים

"השמחה שישמח אדם... עבודה גדולה היא", (רמב"ם הל' לולב ח, טו). מה משמעותה של עבודת השמחה? נתבונן ונראה שכוונת הרמב"ם...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

שושן הבירה וירושלים הבירה

<br /><br /> מהו הקשר בין זמנו של יהושע בן-נון בכניסת ישראל לארץ, לבין הנס שמתרחש בתחילת בית שני במלכות אחשורוש?

הרב יהודה זולדן

מאמרים

שותפות כל ישראל בקורבנות הציבור

"באחד באדר משמיעין על השקלים..." המצווה העיקרית שכל עם ישראל עסק בה בחודש אדר זה היתה נתינת מחצית השקל. מהו חלקם של אלה...

הרב יעקב אפשטיין

מאמרים

זכר למחצית השקל - יישוב ארץ ישראל

לא מצינו במקורות התנאים והאמוראים שנהגו לגבות מעות כזכר למצות נתינת השקלים שהיתה במקדש. מה המקור למנהג זה?

הרב יהודה זולדן