ארץ ישראל

מאמרים

ערכן של המצוות בארץ ישראל ובחו"ל

<p>יש קשר בין האדם לבין המקום, ורק במקום שבו שורה השכינה אנחנו מחויבים בקיומן של המצוות. הקיום השלם והמלא של המצוות...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

מצוות התלויות בארץ

"מפני מה נתאווה משה רבנו להיכנס לארץ ישראל? וכי לאכול מפריה הוא צריך או לשבוע מטובה הוא צריך? אלא כך אמר משה: הרבה מצוות...

הרב נעם חיים כהן

מאמרים

''בבואכם - בביאת כולכם''

ארץ ישראל מצפה לקיבוץ בניה לתוכה בשמחה. אולם לא רק לחלק מבניה. אלא דוקא לכולם, ולכל הפחות לרובם, שמבחינת ההלכה נחשבים...

הרה"ג משה צבי נריה זצ"ל

מאמרים

מצוות הארץ - חינוך לדרך ארץ

<p>מצוות הארץ קושרות&nbsp;את היהודי&nbsp;בעבותות אהבה לאדמה ולריאליה הארצית מבלי להפחית כמלא נימה מן החזון...

הרב צבי שוורץ

מאמרים

נטיעת כרמים כמצוות ישוב ארץ ישראל

יש לברר האם גם בנטיעת כרם יין יש את כל המעלות של ישוב ארץ ישראל ע"י נטיעת עצי פרי, או שמא יש בנטיעת כרם יין צדדים...

הרב אברהם סוחובולסקי

מאמרים

פיצויים על הפקעת קרקעות

"ולוקח השדות והזיתים והכרמים לעבדיו כשילכו למלחמה... ונותן דמיהן, שנאמר ואת שדותכם ואת כרמיכם וזיתיכם הטובים יקח ונתן...

הרה"ג יעקב אריאל שליט"א

מאמרים

פיצויי מפגעי ממון וסביבה

"מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו". האם עליו לפצות את "זה" שהוא בעל הכרם ואת "זה" שהוא בעל השדה- אלה שממונם נפגע...

הרב יהונתן שמחה בלס

מאמרים

ירוקים כהלכה

בגלל שכיחות החרקים הגבוהה בירקות עלים חיוב הבדיקה הוא מדאורייתא. המאמר מפרט את כל פרטי בדיקת ירקות העלים בהלכה.

רבני מכון התורה והארץ

מאמרים

שמירת הסביבה בזמן בחירות

בכל תקופת בחירות אנו נפגשים ברחובות ה'מעוטרים' במודעות הקוראות לאזרח לבוא ביום הבחירות. ודאי שאין מניעה מלתלות מודעות...

הרב יהודה הלוי עמיחי