מאמרים

מאמרים

יחסי מרות - מפותה או אנוסה?

בתורה מופיעות שתי פרשיות העוסקות בקשרים אסורים, באחת מדובר במעשה שנעשה בעל כורחה של האישה והיא אנוסה ובשנייה המעשה נעשה...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

יחס ההלכה לשביתת עובדים בכלל ולהשבתת המשק בכללותו בפרט

מהו יחסה של ההלכה לשביתת עובדים, כנשק במאבקם למען זכויותיהם, ובפרט כשהם מאיימים להשבית את המשק הישראלי בכללותו.

הרב ד"ר רצון ערוסי

מאמרים

ביעור באבוקדו

החובה לבער את הפירות חלה על כל הגידולים שיש בהם קדושת שביעית. נחלקו הפוסקים מהי דרך הביעור, האם על ידי הפקרת הפירות...

ד"ר מרדכי שומרון

מאמרים

ביעור פירות שביעית בשבת ויום טוב

האם מותר להפקיר בשבת ויום טוב? והאם מותר לזכות בחפצי הפקר בשבת וביום טוב גם אם הופקרו ביום אחר?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

ניתוק עצי פרי שהשתרשו באדמה

קורה ששתילי עצי פרי במשתלות שנתונים בגוש אדמה קטן ובשקיות ומונחים ישירות על הקרקע, משתרשים באדמה. מכיוון שהשותלים אינם...

הרב יואל פרידמן

מאמרים

ערלה בצמח נפוליטוס שמיועד לתעשיית הקוסמטיקה

נטעו בערבה צמח נפוליטוס לצורכי ייצור מוצרי קוסמטיקה. האם יש בו איסור ערלה?

הרב יואל פרידמן

מאמרים

נתינת תרומה לכהן בזמן הזה

תרומה גדולה ותרומת מעשר, בין טמאות בין טהורות, נקראות 'קודש' ושייכות לכהנים לשימושם האישי, לבני ביתם, לעבדיהם הכנעניים...

הרב נתנאל אוירבך

מאמרים

חילול שבת ל'פיקוח' נפש רוחני של 'תינוקות שנשבו'

האם מחללים שבת לפיקוח נפש גופני של מי שאינו שומר תורה ומצוות? האם מחללים שבת על 'פיקוח' נפשו הרוחנית של מי שאינו שומר...

הרב פרופ' נריה גוטל

מאמרים

יישוב הומוגני או הטרוגני?

במדינת ישראל יש גידול מתמיד באוכלוסייה, משנה לשנה. אחד האמצעים בהם משתמשת המדינה לפתרון מצוקת הדיור הוא הקמת יישובים...

הרב זאב שמע

toraland whatsapp