במעגל השנה

מאמרים

בנית סוכות ברחובות ארץ ישראל

מהירושלמי (סוכה ג, א) עולה שלא בכל תנאי התירו לבנות סוכה ברשות הרבים

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

ענני כבוד במדבר, סוכות ממש בארץ ישראל

"...למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם"

מתוך ספר סוכת קטיף בהוצאת מכון התורה והארץ

מאמרים

תוכן העניינים

ספר שבו מלוקטים הקידושים, הברכות, התפילות שנאמרים בתוך הסוכה, עם פירושים ורעיונות של רבני גוש קטיף. הפירושים והרעיונות...

מאמרים

ההוד וההדר במצוות התלויות בארץ

<p>מששבנו לארץ נחלתנו לקיומן הממשי של המצוות התלויות בארץ, יש לנו לציין את ט"ו בשבט כחגה של הארץ ומצוותיה ולא רק דרך...

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

קצירת שעורים בליל ט"ז בניסן לצורך תרגול קורבן העומר

ארגוני המקדש מתכננים אירוע 'זכר לקציר העומר'. האם מותר לקצור שעורים לפני פסח, או בליל ט"ז בניסן לפני עלות השחר, לצורך...

הרב עזריה אריאל

מאמרים

קדושת פירות ארץ ישראל

מדוע השתבחה ארץ ישראל דווקא בפירותיה ולא בדברים אחרים? הרב גבריאל קדוש מבאר את מנהג האכילה מפירות ארץ ישראל בט"ו בשבט.

הרב גבריאל קדוש