מעשר שני

מאמרים

וידוי מעשר ואזכרת שם שמים - חלק א'

בגמרא בברכות מ ע"ב מובאת מחלוקת בין רב לרבי יוחנן לגבי אמירת שם ומלכות בברכות. כמקור למחלוקת זו מביאה הגמרא את פסוק...

הרב בניהו ברונר

מאמרים

הפטרת "וערבה" בשבת הגדול בשנות הביעור

ב"שבת הגדול מפטירין "וערבה", אפילו אם חל פסח באמצע השבוע. הסבר האדר"ת לתקנה זו.

הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים

מאמרים

וידוי מעשר ובעלות על קרקע - חלק ב'

בשתי מצוות סמוכות בתורה, נאמר וידוי: בכורים ומעשר. עיון בנושא עשוי לבסס כמה מיסודות הלכות וידוי.

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד

מאמרים

וידוי מעשר ובעלות על קרקע - חלק א'

בשתי מצוות סמוכות בתורה, נאמר וידוי: בכורים ומעשר. עיון בנושא עשוי לבסס כמה מיסודות הלכות וידוי.

הרב פרופ' בן ציון רוזנפלד

מאמרים

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ד'

במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ג'

במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק ב'

במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

וידוי מעשר ויורשי הארץ - חלק א'

במאמר זה ננסה להתבונן בהבחנה בין הישראלים, הכהנים והגרים, ביחס לירושת הארץ עם ההשלכה שיש לכך לאמירת וידוי המעשר, תוך...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

עיכובים ומניעות במצות וידוי וביעור מעשר - חלק ד'

הפסוקים המתארים את מצות וידוי המעשרות נחלקים לשלושה חלקים עיקריים. מאמר זה יעסוק בחלק השני שבו המתודה מודיע כי עשה ככל...

הרב יעקב אפשטיין