משפט התורה

מאמרים

דיני הוצאת היתר פנייה לערכאות

סקירת דיני הוצאת היתר פניה לערכאות כפי שהן כתובות ב'שלחן ערוך', ובחינת השאלות המעשיות בימינו

הרב הלל גפן

מאמרים

תשלום קנס

האם יש תוקף הלכתי לקנס המוטל על אדם הנקנס על-ידי פקחים שונים? מה מקור הכוח של ארגונים שונים להטלת קנסות? במאמר שלפנינו...

הרב עמוס ראבלו

מאמרים

נספח: הוראת החוק בעניין 'עשיית דין לעצמו'

ברצוני להשלים את הנושא ולדון בהוראת החוק בעניין זה כיוון שנראה שלמעשה יש לקבל את הסייגים שהטיל החוק, מכיוון שהמחוקק...

הרב אריאל בראלי

מאמרים

חיוב יורשים בצדקה של אביהם

אדם נדר צדקה ונפטר, האם בניו חייבים בתשלום הצדקה? לצורך בירור שאלה זו יש להעמיק במשמעות נדרי צדקה וביחס בינם לבין דיני...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

עשיית דין לעצמו בתפיסת ממונו של החייב

אדם שילם עבור סחורה מראש, וכעת המוכר אינו מספק לו את הסחורה ומתחמק. האם הקונה רשאי לתפוס חפצים אחרים של החייב, ואפילו...

הרב דרור טוויל

מאמרים

היתר פניה לערכאות – המשך

במאמר 'דיני הוצאת היתר פניה לערכאות' שהתפרסם ב'אמונת עתיך' 104, עמ' 102-94, כתבנו מהם הכללים, המקרים והתנאים שבהם מותר...

הרב הלל גפן

מאמרים

שכר עדים

תופעה שכיחה היא,[1] שעדים מגיעים לבית דין להעיד לטובת אחד הצדדים או שבית הדין מזמן אותם כדי למסור מידע חדש על המקרה...

הרב דניאל כ"ץ

מאמרים

הסתמכות על אומדן דעת במשפט העברי

שאלה מרכזית שעולה בבתי הדין לממונות היא מה הם הכלים שהדיין יכול להשתמש בהם בבואו להכריע בין הצדדים. פעמים רבות הדיין...

הרב דניאל כץ

מאמרים

מאסר בעל חוב

במאמר זה נעסוק בשאלה- אם נכון לאסור בעל חוב, כדי לאלץ אותו לשלם את חובו?

הרב הלל גפן

toraland whatsapp