מאמרים

מאמרים

ספקות בנתינת מעשר (ג')

המאמר עוסק בסוגי ספקות-חלק ג'

הרב יואל פרידמן

מאמרים

הפרשת תרו"מ מתמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם

האם תמרים שנקנו מגוי כשהם מחוברים למכבדת שלהם מחוייבים בתרומות ומעשרות?

הרב מרדכי עמנואל

מאמרים

היערכות לשנת תשע"ו: מוצאי שמיטה ומעשר שני

שנת תשע"ו מוגדרת כשנת מעשר שני והיא השנה הראשונה במחזור השנים המתחיל במוצאי שמיטה ומסתיים בשמיטה הבאה. לגידולי שנה זו...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

שמיטה, חקלאות וצרכנות אוצר בית דין והיתר מכירה

מטרת המאמר לעסוק יותר בבעיות ובתיאור המצב בו אנו נמצאים היום, תיאור שמטרתו להגיע למסקנה שממנה יש להחליט על המדיניות...

הרב אלעזר נאה

מאמרים

בית האוצר –התעוררות לחידוש נתינת המעשרות

יהי רצון שנזכה לקיים מצוות אלו בשלימותם ובהידורם בבוא כל ישראל לארצם

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות מפירות ייצוא

אחוזים גבוהים מן הפירות הגדלים בארץ נשלחים ונמכרים בחו"ל. לשאלת חיוב פירות אלו בתרומות ומעשרות השלכה כלכלית אדירה. האם...

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

הפרשת תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות

האם ניתן להפריש תרו"מ מעגבניות "שרי" על עגבניות רגילות?

הרב אהוד אחיטוב

מאמרים

צדקה בפירות תרומה

הפרשת הפירות לצורך תרומות ומעשרות אינה השחתה, אלא מצווה גדולה ותיקון שאדם עושה בפירותיו בכדי שתהיה לו אפשרות לאכלם

הרב גבריאל קדוש

מאמרים

הפרשת תרומות ומעשרות בטעות

מה דין פחי שמן זית שעושרו מהם תרו"מ ולאחר מכן עישרו מהם שוב ?

הרב יהודה הלוי עמיחי