אמונה והלכה

מאמרים

עיון בברכת הלבנה

לא מוזכר שצריך לברך על הלבנה בחדושה משמע שהיה ברור לתלמוד שצריך לברך, אלא כל השאלה היתה עד מתי מברכים?

ר' אלעזר לרנר

מאמרים

האם ברכת מציב גבול אלמנה נוהגת בזמן הזה לדעת מרן השו"ע

מלבד החשיבות העקרונית בברור דעת מרן השו"ע, יש לברור זה חשיבות מעשית. כי אף שכמה אחרונים כתבו שברכה זו נוהגת בזמן הזה,...

הרב מאיר בר-אלי

מאמרים

"קוממיות לארצנו" או "בארצנו"

"קוממיות לארצינו" או "קוממיות בארצינו"? הנוסח הנכון לברכת המזון בארץ ישראל

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

ברכה בחנוכת בית כנסת חדש בארץ ישראל

<p>תניא, בנה בית חדש וקנה כלים חדשים אומר ברוך שהחיינו והגיענו לזמן הזה, שלו ושל אחרים - אומר הטוב והמטיב.&nbsp;האם...

הרב יהודה זולדן

מאמרים

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובת הרב דב ליאור

"ראשית ברצוני לשבח את הבירור הנאה והמקיף שערכת החל ממקורות הראשונים עד גדולי הפוסקים האחרונים כדרכה של תורה, בשקלא וטריא...

הרב דוב ליאור

מאמרים

קדושת שביעית ושבעת המינים - תגובה

בתגובה למאמרו של הרב איתן קופיאצקי, כתבנו את הנראה לענ"ד. הדיון הוא בשתי שאלות: א. האם לקדושת פירות שביעית יש מעמד...

הרב יהודה לוי עמיחי

מאמרים

ברכת מציב גבול אלמנה

מקור המנהג לעמוד בפסוק האחרון של החומש ולומר "חזק חזק ונתחזק" (מתוך "ענג שבת")

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

על מזבחך ועל היכלך עיון בברכת מעין שלוש

בברכת מעין שלוש אנו מוסיפים על "מזבחך" וכן על "היכלך". תוספות אלו אינן מוזכרות בברכת המזון, בה אנו מתפללים רק "על הבית...

הרב יהודה הלוי עמיחי

מאמרים

דיני קדימה בברכות בפירות שביעית

האם יש להקדים בברכות את פירות שביעית לפירות משבעת המינים שאינם גידולי שביעית?

הרב איתן קופיאצקי